Ai được nhận cả hai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116?

Phân biệt chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116

Người lao động sẽ được nhận cả 2 gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 gồm có lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 mà đã quay trở lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.

Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP đều quy định về các chính sách hỗ trợ dành cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Trong đó, Nghị quyết 68 được ban hành ngày 1.7.2021, còn Nghị quyết 116 được ban hành ngày 24.9.2021.

Mỗi Nghị quyết đều có những quy định riêng về điều kiện hưởng của người lao động và có mức hưởng cụ thể cho từng đối tượng.

Nghị quyết 68 dành chính sách hỗ trợ cho những người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục; chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; ngừng việc từ 14 ngày trở lên; lao động tự do…

Còn Nghị quyết 116 lại dành tiền hỗ trợ cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo cả Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116.

Theo đó, đối tượng sau đây sẽ có cơ hội được hưởng cả hai gói hỗ trợ:

– Người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 mà đã quay trở lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021; hoặc sau thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương, đã chấm dứt hợp đồng lao động tính đến thời điểm ngày 30.9.2021.

– Người lao động ngừng việc do phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên từ ngày 1.5.2021 mà đã quay lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021; hoặc vẫn đang ngừng việc nhưng có hưởng lương và có đóng bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 30.9.2021.

Hoặc sau thời gian ngừng việc, đã chấm dứt hợp đồng lao động tính đến ngày 30.9.2021.

– Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp phải dừng hoạt động từ ngày 1.5.2021 và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tại thời điểm ngày 30.9.2021 vẫn đang dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?