Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin do người sử dụng lao động gửi đến thì sẽ được nhận hỗ trợ thep Nghị quyết 116.

Thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Tại Điều 3 Quyết định Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 quy định trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 như sau:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Cơ quan BHXH lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động.

Chậm nhất đến hết ngày 20.10.2021, cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

Lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10.11.2021.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04.

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021.

Lưu ý, sau ngày 30.11.2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo thủ tục như người đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Có được cùng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và 116?

Bao giờ người lao động nhận được tiền hỗ trợ?

Trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin do người sử dụng lao động gửi đến.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến.

Trường hợp người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc đang tham gia BHTN nhưng chưa nhận hỗ trợ trước ngày 30.11.2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?