Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Chùa Linh Gióng, thôn Tân Chung, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa.

STT Tên di tích Đối tượng thờ Địa điểm
1 Đình Đông Lâm
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Linh Quang Đô Giang
Diên Bình
Xã Hương Lâm
2 Đình Mai Phong
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Cao Sơn
Tam Giang
Xã Mai Trung
3 Đình Lý Viên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn
Quý Minh
Tam Giang
Xã Bắc Lý
4 Chùa Lý Viên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Bắc Lý
5 Chùa Đông Lâm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hương Lâm
6 Chùa Chèo
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ Phật Xã Thái Sơn
7 Đình Tân Chung
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Tam Giang
Quý Minh
Xã Đồng Tâm
8 Chùa An Lạc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Mai Đình
9 Chùa Nguyễn
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ Phật Xã Mai Đình
10 Đình Quế Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Dương Tự Minh
Thiều Dương Công chúa
Xã Thái Sơn
11 Di tích lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Bác Hồ Xã Xuân Cẩm
12 Đình Ninh Tào
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Tam Giang, Diên Bình
Xã Hợp Thịnh
13 Chùa Ninh Tào
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hợp Thịnh
14 Chùa Diên Phúc
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ Phật Xã Hợp Thịnh
15 Đình Thắng Núi
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh Xã Đức Thắng
16 Đình Đồng Áng
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Ngũ vị Thành hoàng:
Đại Đông Giang
Tiểu Đông Giang
Cao Sơn, Quý Minh
Thiều Dương Công chúa
Xã Đồng Tâm
17 Chùa Y Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hòa Sơn
18 Đình Thanh Vân
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Cao Sơn, Quý Minh Xã Thanh Vân
19 Đình Đoan Bái
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Lý Cương Nghĩa
Đào Thiên Nương
(thánh phụ, thánh mẫu)
Xã Đoan Bái
20 Lăng Chúa Đôi
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Ngô Công Mỹ Xã Thái Sơn
21 Chùa An Thất
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hoàng An
22 Chùa Hưng Phúc
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ Phật Xã Quang Minh
23 Đình Vạn Thạch
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Diên Bình Công chúa
Cao Sơn, Quý Minh
Xã Hoàng Vân
24 Đình Nga Trại
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh Xã Hương Lâm
25 Chùa Nga Trại
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hương Lâm
26 Đình Ngọc Thành
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Lâm Giang Đô thống
Xã Ngọc Sơn
27 Chùa Ngọc Thành
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Ngọc Sơn
28 Nghè Cầu Hang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Diên Bình Công chúa Xã Hoàng Vân
29 Chùa Tường Vân
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hòa Sơn
30 Chùa Diên Quang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Xuân Cẩm
31 Đình Cẩm Hoàng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang
Từ Nhan
Hằng Nga công chúa
Xã Xuân Cẩm
32 Chùa Cẩm Hoàng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Xuân Cẩm
33 Chùa Thanh Quốc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Mai Đình
34 Chùa Cả
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Thờ Phật Xã Bắc Lý
35 Đình Ngọ Xá
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang Xã Châu Minh
36 Đình Trung Hòa
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang
Cao Sơn
Quý Minh
Xã Mai Trung
37 Chùa Trung Hòa
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Mai Trung
38 Lăng Nội Dinh
Di tích Kiến trúc nghệ thuật
Ngô Tướng Công Xã Mai Trung
39 Nghè Ngũ Giáp
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang
Đức Trương Kiền
(con thứ tư của Trương Hống)
Xã Mai Đình
40 Đình An Cập
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh Xã Hoàng An
41 Chùa An Cập
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hoàng An
42 Chùa Non Xuân
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Lương Phong
43 Chùa Pháp Lôi
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Lương Phong
44 Nghè Chớp
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh Xã Lương Phong
45 Đình Hữu Định
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang Xã Quang Minh
46 Chùa Hữu Định
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Quang Minh
47 Đình Mai Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Hùng Linh Công Xã Hùng Sơn
48 Chùa Thái Hòa (Chùa Hòa Tiến)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hùng Sơn
49 Chùa Linh Gióng (Chùa Tân Trung)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Đồng Tân
50 Đình Hạc Lâm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Linh Quang hiển ứng
Đô Giang phả trạch
Diên Bình phu nhân
Xã Hương Lâm
51 Chùa Già Đề (Chùa Hạc Lâm)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hương Lâm
52 Đình Đồng Tâm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh
Diên Bình công chúa
Xã Thái Sơn
53 Chùa Linh Quang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hương Lâm
54 Đình Phúc Linh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh, Đổng Vĩnh Xã Hương Lâm
55 Lăng Vân Cẩm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Nguyễn Hạnh Thông Xã Đông Lỗ
56 Đình Lạc Yên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh Xã Hoàng Vân
57 Đình Thường Hạ
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh
Diên Bình công chúa
Xã Thường Thắng
58 Chùa Linh Sóc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Thường Thắng
59 Đình Sơn Giao
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thanh Công
Kỳ Công
Kim Nương
Xã Ngọc Sơn
60 Chùa Vĩnh Linh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Ngọc Sơn
61 Đền Long Động
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Nguyệt Hoa công chúa
Cao Sơn, Đổng Vĩnh
Tam Giang
Xã Bắc Lý
62 Đình Đa Hội
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Đức Vua Bà
Thánh Tam Giang
Trương Đạm Nương
Xã Hợp Thịnh
63 Đình Thượng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Độc Cước Tiêu Sơn
Xã Lương Phong
64 Chùa Thượng Quang
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Lương Phong
65 Đình Danh Thượng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh Xã Danh Thắng
66 Chùa Danh Thượng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Danh Thắng
67 Chùa Hưng Phúc (Chùa Ngọc Lâm)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hoàng Thanh
68 Chùa Chúng (Hồng Phúc Tự)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Đông Lỗ
69 Chùa Cả (Diên Khánh Tự)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hương Lâm
70 Chùa Vai (Phúc Linh tự)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Đoan Bái
71 Đình Phú Thuận
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cung Nghị Đại Vương
Diên Bình Công chúa
Xã Đoan Bái
72 Chùa Phú Thuận
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Đoan Bái
73 Đình Trung Đồng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh Xã Đức Thắng
74 Đình Hương Thịnh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang Xã Quang Minh
75 Đình Trung Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Dương Tự Minh Xã Thái Sơn
76 Chùa Trung Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Thái Sơn
77 Đình Vân Cẩm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh Xã Đông Lỗ
78 Chùa Vân Cẩm
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Đông Lỗ
79 Đình Trên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tam Giang Xã Đoan Bái
80 Chùa Cẩm Xuyên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Xuân Cẩm
81 Đình Nội Hương
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Đương Giang Đại Vương
Linh Giang Thiên Thánh
Hồng Thánh Linh Thông
Linh Quang hiển thánh
Xã Hương Lâm
82 Đình Hương Ninh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Cao Sơn, Quý Minh
Tam Giang
Xã Hợp Thịnh
83 Chùa Hương Ninh
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hợp Thịnh
84 Chùa Ngọ Khổng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Châu Minh
85 Đình Hà Nội
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Thánh Tam Giang Xã Đại Thành
86 Chùa Thái Thọ
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Thái Sơn
87 Đình Hưng Đạo
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Cao Sơn, Quý Minh Xã Đông Lỗ
88 Chùa Hưng Đạo
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Đông Lỗ
89 Đình làng San
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Thánh Cao Sơn Xã Mai Đình
90 Chùa Làng San
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Mai Đình
91 Đền Tam Đông Vọng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Nhị vị thần Tri Nông Xã Lương Phong
92 Lăng cụ Nghè Sổ (Đình Nguyên Nguyễn Đình Tuân)
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ cụ Nghè Sổ (Đình Nguyên Nguyễn Đình Tuân) Xã Mai Đình
93 Lăng họ Hà
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tướng công Hà Phúc Tuệ-một vị quan lớn từng giữ chức Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Ty lễ giám, Kiếm Thái giám Cấp vũ hầu dưới triều vua Lê chúa Trịnh Xã Đoan Bái
94 Đình làng Vai
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Đức Thánh Tam Giang Xã Đoan Bái
95 Đình Bé
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Nơi thờ đức Vua bà, người đã có công dẹp giặc Ân, diệt bầy lang thú từ thời Hùng Vương đem cuộc sống yên bình cho dân nên được nhân dân quanh vùng Thù Sơn suy tôn làn Thành Hoàng Xã Hòa Sơn
96 Đình Ngũ Phúc
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thánh Tam Giang Xã Châu Minh
97 Đình làng Quyền
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tích thờ những người có công với dân với nước dưới triều vua Trần Dụ Tông là ba anh em: Thanh Công Bản Cảnh Chiêu Thảo Đại Vương, Kỳ Công Bản Cảnh Chiêu Báo Đại vương và Kim Nương Bá Kỳ Đô công chúa đã có nhiều công lao đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lược Xã Ngọc Sơn
98 Đình làng Dật
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thánh Tam Giang Xã Hợp Thịnh
99 Đình Cẩm Xuyên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Quý Minh, Tam Giang, Đương Giang Xã Vân Cẩm
100 Chùa Ngọc Hiên
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Hương Lâm
101 Chùa Linh Sơn
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Lương Phong
102 Đình Phúc Thắng Hạ
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Cao Minh, Quý Minh Xã Danh Thắng
103 Chùa Lạc Yên Di tích Lịch sử -Văn hóa Thờ Phật Xã Hoàng Vân
104 Mộ và từ đường tiến sĩ Trịnh Ngô Dụng
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Tiến sĩ Trịnh Ngô Dụng Xã Hoàng Vân
105 Chùa Xuân Biền
Di tích Lịch sử – Văn hóa
Thờ Phật Xã Xuân Biền

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Kinh Bắc News

Kinh Bắc Web Blog’s chuyên cập nhật chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thiết kế và nhiều nội dung hấp dẫn. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thông tin thú vị nhé. Website: kinhbacweb.com | tinhocbacninh.biz.vn | tinhdautamngoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *