[WordPress] Chuyển hướng trang 404 của bạn về Home Page

Trang 404 của là một phần của tất cả các website. Khi tạo một website, bạn không có thời gian để tạo ra một trang 404 hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển hướng trang 404 về trang chủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển hướng trang 404 về trang chủ trong WordPress.

Bạn hãy mở tập tin 404.php của bạn trong thư mục themes bạn đang sử dụng. Nếu không có tập tin 404.php, bạn hãy tạo một tập tin php trống.

Dán đoạn mã sau vào:

<?php

   header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");

   header("Location: ".get_bloginfo('url'));

   exit();

?>

Lưu lại file php vừa tạo thành 404.php.

Như vậy, kể từ bây giờ khi bạn truy cập vào một bài viết không tồn tại trên website của bạn. Chúng sẽ tự chuyển hướng về trang chủ.

Chúc các bạn thành công!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?