Gradient – màu biến đổi tuyến tính trong CSS cho phép tạo ra các phần tử có màu nền background là các hiệu ứng chuyển màu giữa hai hay nhiều màu sắc được chỉ định.

Có 2 loại Gradient được CSS hỗ trợ:

 • Linear Gradient: Quét màu xuất phát từ 1 phía, có thể theo chiều lên, xuống, trái, phải, đường chéo.
 • Radial Gradient: Quét màu xuất phát từ tâm.

Linear Gradient

Để tạo một Linear Gradient, cần phải xác định ít nhất hai điểm dừng của màu. Điểm dừng màu là các màu bạn muốn hiển thị chuyển tiếp.

Bạn có thể xác định thêm các hướng (direction) hoặc góc (angle) bắt đầu hiệu ứng chuyển màu. Một số hướng dạng như:

 • to top
 • to bottom
 • to bottom right
 • to right
 • to left

Cú pháp Linear Gradient

background-image: linear-gradient(direction, color-stop1, color-stop2, ...);

Tham số:

 • direction: Hướng để xác định điểm bắt đầu hiệu ứng chuyển màu (to bottom, to top, to right, to left, to bottom right…)
 • color-stop1, color-stop2...: Các điểm dừng màu. Một điểm dừng màu bao gồm một giá trị màu và vị trí dừng tùy chọn (theo tỷ lệ phần trăm từ 0% đến 100% hoặc theo chiều dài dọc trục gradient).

Ví dụ

1. Linear Gradient – Top to Bottom (Hướng mặc định)

Ví dụ sau đây biểu diễn một Linear Gradient bắt đầu từ phía trên (top). Linear Gradient bắt đầu bằng màu tím và chuyển dần sang màu hồng:

#grad { background-image: linear-gradient(purple, pink); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: purple; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient*/ background-image: linear-gradient(purple, pink); } </style> </head> <body> <h1>Linear Gradient - Top to Bottom</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

Lưu ýInternet Explorer 9 và các phiên bản trước đó không hỗ trợ gradient.

2. Linear Gradient – Left to Right

Ví dụ sau đây biểu diễn một Linear Gradient bắt đầu từ bên trái. Linear Gradient bắt đầu bằng màu tím và chuyển dần sang màu hồng:

#grad { background-image: linear-gradient(to right, purple, pink); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: purple; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient*/ background-image: linear-gradient(to right, purple, pink); } </style> </head> <body> <h1>Linear Gradient - Left to Right</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

3. Linear Gradient – Diagonal (Hướng chéo)

Bạn có thể tạo gradient theo đường chéo bằng cách xác định cả hướng dọc và ngang.

Ví dụ sau đây biểu diễn một Linear Gradient bắt đầu từ trên cùng bên trái (và đi xuống dưới cùng bên phải). Linear Gradient bắt đầu bằng màu tím và chuyển dần sang màu hồng:

#grad { background-image: linear-gradient(to bottom right, purple, pink); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: purple; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient*/ background-image: linear-gradient(to bottom right, purple, pink); } </style> </head> <body> <h1>Linear Gradient - Diagonal</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

Sử dụng Góc (Angle)

Bạn có thể lựa chọn một cách khác để định dạng kiểu gradient đó là sử dụng góc thay vì xác định hướng (to bottom, to top, to right, to left, to bottom right…) bằng cách sử dụng cú pháp sau:

background-image: linear-gradient(angle, color-stop1, color-stop2);

Tham số:

 • Angle: góc xác định bởi đường ngang và đường Gradient đi ngược chiều của kim đồng hồ. Hay nói cách khác 0deg sẽ tạo bottom to top Gradient, 90deg sẽ tạo left to right Gradient.

Ví dụ: Sử dụng góc trong Linear Gradient

#grad { background-image: linear-gradient(-90deg, purple, pink); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> div { font-family: arial; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px; } #grad1 { background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(0deg, purple, pink); } #grad2 { background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(90deg, purple, pink); } #grad3 { background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(180deg, purple, pink); } #grad4 { background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(-90deg, purple, pink); } </style> </head> <body> <h1>Linear Gradient - Sử dụng Angle</h1> <div id="grad1" style="text-align:center;">0deg</div><br> <div id="grad2" style="text-align:center;">90deg</div><br> <div id="grad3" style="text-align:center;">180deg</div><br> <div id="grad4" style="text-align:center;">-90deg</div> </body> </html>

Sử dụng nhiều điểm dừng màu

Ví dụ sau đây cho thấy một Linear Gradient (từ trên xuống dưới) với nhiều điểm dừng màu:

3 điểm dừng màu cách đều nhau

#grad { background-image: linear-gradient(indigo, crimson, pink); }

7 điểm dừng màu cách đều nhau

#grad { background-image: linear-gradient(crimson, lightsalmon, gold, seagreen, midnightblue, indigo, violet); }

3 điểm dừng màu không cách đều nhau

#grad { background-image: linear-gradient(crimson 10%, indigo 55%, violet 80%); }

Chú ý: Nếu không chỉ định giá trị % theo sau mỗi điểm dừng màu thì gradient tự động cách đều nhau.

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(indigo, crimson, pink); } /* Viết bởi Quantrimang.com */ #grad2 { height: 200px; background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(crimson, lightsalmon, gold, seagreen, midnightblue, indigo, violet); } #grad3 { height: 200px; background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(crimson 10%, indigo 60%, violet 80%); } </style> </head> <body> <h1>Linear Gradients - Sử dụng nhiều điểm dừng màu</h1> <h3>3 điểm dừng màu cách đều nhau:</h3> <div id="grad1"></div> <h3>7 điểm dừng màu cách đều nhau:</h3> <div id="grad2"></div> <h3>3 điểm dừng màu không cách đều nhau</h3> <div id="grad3"></div> </body> </html>

7 điểm dừng màu cách đều nhau từ trái sang phải

#grad { background-image: linear-gradient(to right, crimson, lightsalmon, gold, seagreen, midnightblue, indigo, violet); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> div { font-family: arial; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px; } #grad1 { background-color: red; /* Dành cho các trình duyệt không hỗ trợ gradient */ background-image: linear-gradient(to right, crimson, lightsalmon, gold, seagreen, midnightblue, indigo, violet); } </style> </head> <body> <div id="grad1" style="text-align:center; margin:auto; color:white; font-size:40px; font-weight:bold">Website Quản Trị Mạng</div> </body> </html>

Sử dụng Transparency

Ngoài những cách sử dụng chuyển màu như trên, bạn có thể dùng độ trong suốt – transparency trong CSS để tạo hiệu ứng màu mờ dần kiểu gradient.

Để thêm độ trong suốt cho màu, bạn sử dụng RGBA Color như đã giới thiệu ở bài học chuyên sâu về màu sắc để xác định các điểm dừng màu. Tham số cuối trong RGBA() quy định độ mờ/độ trong suốt của màu sắc, có giá trị từ 0.0 – 1.0, giá trị càng nhỏ thì độ trong suốt càng nhiều.

Ví dụ: Một background linear gradient bắt đầu với màu trong suốt hoàn toàn và chuyển dần về màu tím:

#grad { background-image: linear-gradient(to right, rgba(88,37,123,0), rgba(88,37,123,1)); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-image: linear-gradient(to right, rgba(88,37,123,0), rgba(88,37,123,1)); } </style> </head> <body> <h1>Linear Gradient - Transparency</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

Lặp lại một Linear Gradient

Hàm repeating-linear-gradient() được sử dụng để lặp lại các Linear Gradient.

#grad { background-image: repeating-linear-gradient(indigo, crimson 10%, pink 20%); }

#grad { background-image: repeating-linear-gradient(45deg, indigo, crimson 7%, pink 10%);

#grad { background-image: repeating-linear-gradient(190deg, indigo, crimson 7%, pink 10%);

#grad { background-image: repeating-linear-gradient(90deg, indigo, crimson 7%, pink 10%);

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: red;  background-image: repeating-linear-gradient(indigo, crimson 10%, pink 20%); } #grad2 { height: 200px; background-color: red; background-image: repeating-linear-gradient(45deg, indigo, crimson 7%, pink 10%); } #grad3 { height: 200px; background-color: red; background-image: repeating-linear-gradient(190deg, indigo, crimson 7%, pink 10%); } #grad4 { height: 200px; background-color: red; background-image: repeating-linear-gradient(90deg, indigo, crimson 7%, pink 10%); } </style> </head> <body> <h1>Repeating Linear Gradient</h1> <div id="grad1"></div> <p>Góc 45deg:</p> <div id="grad2"></div> <p>Góc 190deg:</p> <div id="grad3"></div> <p>Góc 90deg:</p> <div id="grad4"></div> </body> </html>

Radial Gradient

Radial Gradient tạo hiệu ứng chuyển màu xuất phát từ tâm của phần tử.

Để tạo một Radial Gradient bạn cũng phải xác định ít nhất hai điểm dừng màu.

Cú pháp Radial Gradient

background-image: radial-gradient(shape-size-at position, start-color... last-color);

Tham số:

 • shape: Xác định hình dạng của gradient. Những giá trị khả thi:
  • ellipse (mặc định)
  • circle
 • size: Xác định kích thước của gradient. Những giá trị khả thi:
  • farthest-corner (mặc định)
  • closest-side
  • closest-corner
  • farthest-side
 • position: Xác định vị trí của gradient, mặc định là từ tâm.
 • start-color… last-color: Các điểm dừng màu. Một điểm dừng màu bao gồm một giá trị màu và vị trí dừng tùy chọn (theo tỷ lệ phần trăm từ 0% đến 100% hoặc theo chiều dài dọc trục gradient).

Ví dụ

1. Các điểm dừng màu cách đều nhau

#grad { background-image: radial-gradient(bisque, crimson, indigo); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: red; background-image: radial-gradient(bisque, crimson, indigo); } </style> </head> <body> <h1>Radial Gradient - Các điểm dừng màu cách đều nhau</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

2. Các điểm dừng màu không cách đều nhau

#grad { background-image: radial-gradient(bisque 5%, crimson 20%, indigo 65%); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: red; background-image: radial-gradient(bisque 5%, crimson 20%, indigo 65%); } </style> </head> <body> <h1>Radial Gradient - Các điểm dừng màu không cách đều nhau</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

Giá trị tham số shape

Tham số shape được dùng để xác định hình dạng của gradient, nó có thể là giá trị circle (hình tròn) hoặc ellipse (hình elip).

Ví dụ một gradient xuất phát từ tâm với shape là hình tròn:

#grad { background-image: radial-gradient(circle, bisque, crimson, indigo); }
<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; width: 300px; background-color: red;  background-image: radial-gradient(circle, bisque, crimson, indigo); } #grad2 { height: 200px; width: 300px; background-color: red;  background-image: radial-gradient(circle, indigo, crimson, bisque); } </style> </head> <body> <h1>Radial Gradient - Shape</h1> <div id="grad1"></div> <br> <div id="grad2"></div> </body> </html>

Giá trị tham số size

Tham số size xác định kích thước của gradient. Những giá trị khả thi:

 • farthest-corner (mặc định)
 • closest-side
 • closest-corner
 • farthest-side
closest-side:

#grad1 { background-image: radial-gradient (closest-side at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); }
farthest-side:

#grad2 { background-image: radial-gradient (farthest-side at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); }
closest-corner:

#grad3 { background-image: radial-gradient (closest-corner at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); }
farthest-corner (mặc định):

#grad4 { background-image: radial-gradient (farthest-corner at 60% 55%, bisque, crimson,indigo); }

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; width: 300px; background-color: red;  background-image: radial-gradient(closest-side at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); } #grad2 { height: 200px; width: 300px; background-color: red;  background-image: radial-gradient(farthest-side at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); } #grad3 { height: 200px; width: 300px; background-color: red;  background-image: radial-gradient(closest-corner at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); } #grad4 { height: 200px; width: 300px; background-color: red; background-image: radial-gradient(farthest-corner at 60% 55%, bisque, crimson, indigo); } </style> </head> <body> <h1>Radial Gradient - Sử dụng tham số size</h1> <h2>closest-side:</h2> <div id="grad1"></div> <h2>farthest-side:</h2> <div id="grad2"></div> <h2>closest-corner:</h2> <div id="grad3"></div> <h2>farthest-corner (default):</h2> <div id="grad4"></div> </body> </html>

Lặp lại một Radial Gradient

Hàm repeating-radial-gradient() được sử dụng để lặp lại các Radial Gradient.

#grad { background-image: repeating-radial-gradient(bisque, crimson 10%, indigo 15%); }

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #grad1 { height: 200px; background-color: red; background-image: repeating-radial-gradient(bisque, crimson 10%, indigo 15%); } </style> </head> <body> <h1>Lặp lại một Radial Gradient</h1> <div id="grad1"></div> </body> </html>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Địa chỉ phòng khám đa khoa Bảo Việt Bảo Việt Nam Định Bệnh chlamydia bệnh giang mai và cách điều trị Bệnh giang mai Bệnh mụn rộp sinh dục Bệnh sùi mào gà có chữa được không Bệnh sùi mào gà Bệnh sùi mào gà và cách chữa trị Bệnh viện nào khám sùi mào gà Bệnh xã hội Cách chữa bệnh giang mai Cách chữa bệnh lậu ở Nam giới Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới xét nghiệm bệnh sùi mào gà ở đâu Chữa bệnh lậu ở Nam Định Chữa bệnh lậu ở Thái Bình Chữa sùi mào gà ở Thái Bình Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh lậu Chữa sùi mào gà tại Nam Định Bệnh lậu có chữa được không Khám bệnh lậu ở Nam Định Khám bệnh lậu ở Thái Bình Khám bệnh lậu tại Nam Định Chữa bệnh lậu tại Nam Định Chữa sùi mào gà ở Nam Định Khám sùi mào gà ở đâu Nam Định Khám sùi mào gà ở Nam Định cách chữa bệnh sùi mào gà ở nam giới khám sùi mào gà ở Thái Bình Phòng khám bệnh lậu ở Nam Định Phòng khám đa khoa Nam Định Phòng khám tại Nam Định Địa chỉ chữa sùi mào gà Phong kham da khoa nam dinh phòng khám chữa bệnh lậu hẹp bao quy đầu có nguy hiểm không phòng khám tại Thái Bình Các bệnh hậu môn Các bệnh hậu môn thường gặp Chữa bệnh trĩ ở Thái Bình Chữa bệnh trĩ tại Nam Định bệnh trĩ Địa chỉ khám chữa bệnh trĩ ở Nam Định Khám bệnh trĩ ở Nam Định Chữa bệnh trĩ ở Nam Định Khám bệnh trĩ ở Thái Bình Phòng khám trĩ tại Nam Định Polyp hậu môn Bệnh táo bón Bảo Việt Thái Bình Thai kỳ khỏe mạnh Chữa sùi mào gà Tiêm phòng ung thư cổ tử cung Bệnh viện nam khoa Nam Định Máu báo thai Dấu hiệu mang thai Nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Nguyên nhân gây nên xuất huyết âm đạo Máu báo thai xuất hiện khi nào Phòng khám Bảo Việt Nam Định có tốt không Phòng khám Bảo Việt Thái Bình có tốt không Phòng khám đa khoa Bảo Việt Ra máu báo thai kèm đau bụng Cấy que tránh thai có an toàn không Phòng khám đa khoa bảo việt Chuỗi hạt ngọc ở Nam Giới cách trị ngứa vùng kín Bệnh viện phụ khoa Thái Bình phòng khám đa khoa Thái Bình Bệnh viện chữa nam khoa Viêm nhiễm phụ khoa có gây vô sinh không? viêm vòi trứng Xuất tinh sớm có chữa được Hẹp bao quy đầu Bệnh liệt dương có chữa khỏi được không Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới Bệnh viêm tuyến tiền liệt Dấu hiệu viêm tuyến tiền liệt Bệnh viện nam khoa Nam Định Cách chữa xuất tinh sớm khi quan hệ Điều trị hẹp bao quy đầu Cắt bao quy đầu ở Thái Bình Chảy dịch mủ vàng ở niệu đạo /đầu dương vật chảy mủ trắng địa chỉ khám nam khoa uy tín Chỉnh hình bộ phận sinh dục Chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu Cơ sở cắt bao quy đầu ở Nam Định Dài bao quy đầu Dấu hiệu hẹp bao quy đầu ở người lớn Địa chỉ bệnh viện khám nam khoa Bệnh viện nam khoa Thái Bình Phòng khám nam khoa nam định Địa chỉ chữa rối loạn cương dương Địa chỉ điều trị rối loạn dương cương tại Nam Định Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Nam Định Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Thái bình Địa chỉ phòng khám nam khoa tại Nam Định Phòng khám nam khoa tại nam định Khám nam khoa nam định Phòng khám nam khoa online Phòng khám nam khoa uy tín Khám nam khoa ở Nam Định Nguyên nhân viêm tinh hoàn Bệnh hẹp bao quy đầu ở người lớn Bệnh viện chuyên khoa nam Bệnh viện chữa bệnh nam khoa ở Nam Định Bệnh viện chữa bệnh nam khoa tốt nhất Phòng khám nam khoa ở đâu tốt Phòng khám nam khoa ở Thái Bình Cắt bao quy đầu ở nam Định Rối loạn chức năng sinh dục nam Phòng khám cắt bao quy đầu Viêm nhiễm cơ quan sinh dục Rối loạn cương dương Rối loạn chức năng sinh dục Phòng khám nam khoa Thái Bình Dia chi kham nam khoa uy tin Bệnh viêm bàng quang cấp Bệnh viêm bàng quang Viêm cơ quan sinh dục nam Viêm túi tinh Xuất tinh ra máu Cách chữa bệnh viêm nhiễm phụ khoa Cách điều trị viêm cổ tử cung Phòng khám phụ khoa uy tín Chu kỳ kinh nguyệt Bệnh phụ khoa Bệnh rối loạn chức năng tình dục Địa chỉ cắt bao quy đầu tại Nam Định Địa chỉ chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung uy tín tại Nam Định Bệnh u xơ tử cung Viêm buồng trứng Bệnh viêm cổ tử cung Bệnh viện bảo việt nam định Bệnh viện phụ khoa Nam Định uy tín Biểu hiện của viêm lộ tuyến cổ tử cung Biểu hiện của viêm nhiễm phụ khoa Buồng trứng đa nang Các bệnh ở buồng trứng Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung cách điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung Khám phụ khoa ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa uy tín Nam Định Địa chỉ khám phụ khoa uy tín Địa chỉ phá thai an toàn ở Nam Định Bệnh viện phụ khoa Nam Định Điều trị bệnh phụ khoa Kế hoạch hóa gia đình Phong kham phu khoa o Nam Dinh Khám phụ khoa ở Nam Định phá thai ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa ở Thái Bình uy tín Phòng khám phụ khoa uy tín ở Nam Định Phá thai ở Nam Định Địa chỉ phá thai ở Nam Định Phá thai an toàn Địa chỉ phòng khám bảo việt nam định Phòng khám Nam Định Phòng khám phụ khoa Nam Định Phòng khám phụ khoa ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa uy tín ở Thái Bình Phòng khám phụ khoa ở Nam Định Viêm phụ khoa và cách điều trị Hút thai ở nam định Phòng khám phụ khoa Thái Bình bệnh viêm lộ tuyến tử cung cách chữa vô sinh ở nữ giới Các bệnh phụ khoa bệnh viện hiếm muộn Triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung Phòng khám phá thai Nam Định Đặt vòng tránh thai Vá màng trinh Viêm buồng trứng có thai được không Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì Dấu hiệu nhận biết bệnh sùi mào gà chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền Sùi mào gà có ngứa không đầu dương vật chảy mủ trắng khám sùi mào gà ở Hà Nam địa chỉ phòng khám đa khoa Bảo Việt Nam Định Dương vật nổi hạch Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không? Mụn rộp sinh dục có nguy hiểm không nổi mụn ngứa ở vùng kín nữ Triệu chứng bệnh lậu ở nam giới Phòng khám chữa trĩ tại Nam Định bệnh trĩ nội và cách chữa phòng khám trĩ tại thái bình Bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất Tiểu ra máu phòng khám phụ khoa ở Hà Nam đau nhức tinh hoàn địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nam địa chỉ phòng khám nam khoa tại Nam Định địa chỉ phòng khám nam khoa ở Hà Nam khám bệnh lậu ở Hà Nam Phòng khám Bảo Việt có tốt không Phòng khám Bảo Việt có tốt không Phòng khám bệnh viện đa khoa Bảo Việt sưng vùng kín ở nữ phòng khám đa khoa Hà Nam phòng khám phụ khoa Hà Nam Phòng khám thái Bình khám bệnh trĩ ở Hà Nam Hẹp bao quy đầu là như thế nào Bao nhiêu tuổi cắt bao quy đầu Bao quy đầu dài có sao không Bệnh viện chữa bệnh nam giới Bệnh viện nam khoa Đau tinh hoàn bên phải Dương vật có bựa trắng phòng khám nam khoa tốt nhất Bệnh viện nam khoa Nam Định Có nên cắt bao quy đầu không nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Bác sĩ phụ khoa Tiểu nhiều tiểu buốt bị viêm lộ tuyến có nên đốt không phá thai không đau bao nhiêu tiền Biện pháp phá thai an toàn nhất hiện nay Hút thai có ảnh hưởng gì Địa chỉ phá thai an toàn ở Thái Bình Địa chỉ phá thai an toàn ở Thái Bình Phòng khám phá thai ở Nam Định Nang naboth cổ tử cung phá thai có ảnh hưởng gì không Phòng khám phá thai Thái Bình bị viêm lộ tuyến có nên đốt không bệnh viện chữa vô sinh bệnh viêm phụ khoa thu hẹp vùng kín giá bao nhiêu cách chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *